Юрий Гагарин АД - Информация за одиторите

"БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ" ООД е специализирано одиторско предприятие, член на Института на дипломираните експерт счетоводители. Дружеството е включено в списъка на регистрираните одитори, утвърден от Института на дипломираните експерт счетоводители под номер 0026.

Дружеството е включено в списък на независимите проверители относно прилагането на чл. 123, ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, списък на контрольори и проверители към Агенция по вписванията и списък на регистрирани одитори, които имат право да заверяват годишните финансови отчети на застрахователите съгласно чл. 102, ал. 1 от Кодекса за застраховането.

Съдружниците на "БФОК" ООД имат дългогодишен професионален опит като дипломирани експерт-счетоводители. През периода 1990-2002 г. съдружниците вземат активно участие в разработването и въвеждането на националното счетоводно и одиторско законодателство. Те се включват активно и в създаването и развитието на Института на дипломираните експерт счетоводители. Един от съдружниците е бил член на ръководството на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), както и член на Комисията по тълкувателни решения към ИДЕС.

Съдружниците в дружеството притежават редица сертификати и лицензи във връзка с прилагането на Международни стандарти за финансови отчети (МСФО) и Международни одиторски стандарти (МОС), както и за оценител на финансови институции.


акценти

Годишно общо събрание на акционерите

20.08.2020

Съветът на директорите на “Юрий Гагарин” АД свиква редовно общо събрание на акционерите на 28 септември 2020 година от 11:00 часа на адрес: гр. Пловдив, “Рогошко шосе” № 1, залата за събрания, етаж 2 в административната сграда на територията на дружеството.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2019 ГОДИНА

31.07.2020

На 31 юли 2020 година, “ЮРИЙ ГАГАРИН” АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса–София и на обществеността Годишен консолидиран финансов отчет за дейността за 2019 година.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2019 ГОДИНА

31.07.2020

На 31 юли 2020 година, “ЮРИЙ ГАГАРИН” АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса–София и на обществеността Годишен индивидуален финансов отчет за дейността на дружеството за 2019 година.