Юрий Гагарин АД - Информация за одиторите

"БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ" ООД е специализирано одиторско предприятие, член на Института на дипломираните експерт счетоводители. Дружеството е включено в списъка на регистрираните одитори, утвърден от Института на дипломираните експерт счетоводители под номер 0026.

Дружеството е включено в списък на независимите проверители относно прилагането на чл. 123, ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, списък на контрольори и проверители към Агенция по вписванията и списък на регистрирани одитори, които имат право да заверяват годишните финансови отчети на застрахователите съгласно чл. 102, ал. 1 от Кодекса за застраховането.

Съдружниците на "БФОК" ООД имат дългогодишен професионален опит като дипломирани експерт-счетоводители. През периода 1990-2002 г. съдружниците вземат активно участие в разработването и въвеждането на националното счетоводно и одиторско законодателство. Те се включват активно и в създаването и развитието на Института на дипломираните експерт счетоводители. Един от съдружниците е бил член на ръководството на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), както и член на Комисията по тълкувателни решения към ИДЕС.

Съдружниците в дружеството притежават редица сертификати и лицензи във връзка с прилагането на Международни стандарти за финансови отчети (МСФО) и Международни одиторски стандарти (МОС), както и за оценител на финансови институции.


акценти

НОВИНА

06.04.2020

Във връзка с необходимостта от осигуряване на лични предпазни средства, дезинфектанти, медицинска апаратура и консумативи, свързани с диагностиката и лечението на пациенти с COVID-19, „ЮРИЙ ГАГАРИН“ АД дари сумата от 100 000 лева...

Консолидиран финансов отчет за дейността към 31.12.2019 г.

28.02.2020

На 28 февруари 2019 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността консолидиран финансов отчет за дейността към 31.12.2019 г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 4-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г.

31.01.2020

На 30 Януари 2020 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София и на обществеността финансов отчет за дейността за четвъртото тримесечие на 2019 г.