Юрий Гагарин АД - Информация за одиторите

"БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ" ООД е специализирано одиторско предприятие, член на Института на дипломираните експерт счетоводители. Дружеството е включено в списъка на регистрираните одитори, утвърден от Института на дипломираните експерт счетоводители под номер 0026.

Дружеството е включено в списък на независимите проверители относно прилагането на чл. 123, ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, списък на контрольори и проверители към Агенция по вписванията и списък на регистрирани одитори, които имат право да заверяват годишните финансови отчети на застрахователите съгласно чл. 102, ал. 1 от Кодекса за застраховането.

Съдружниците на "БФОК" ООД имат дългогодишен професионален опит като дипломирани експерт-счетоводители. През периода 1990-2002 г. съдружниците вземат активно участие в разработването и въвеждането на националното счетоводно и одиторско законодателство. Те се включват активно и в създаването и развитието на Института на дипломираните експерт счетоводители. Един от съдружниците е бил член на ръководството на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), както и член на Комисията по тълкувателни решения към ИДЕС.

Съдружниците в дружеството притежават редица сертификати и лицензи във връзка с прилагането на Международни стандарти за финансови отчети (МСФО) и Международни одиторски стандарти (МОС), както и за оценител на финансови институции.


акценти

Консолидиран финансов отчет за дейността за 3-то тримесечие на 2020 г.

27.11.2020

На 27 Ноември 2020 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността консолидиран финансов отчет за дейността към 30.09.2020 г.

Финансов отчет за дейността за 3-то тримесечие на 2020 г.

30.10.2020

На 30 Октомври 2020 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността финансов отчет за дейността за третото тримесечие на 2020 г.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ И КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

29.09.2020

На 28 Септември 2020 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД – София и на обществеността индивидуалните финансови отчети към 31.03.2020 г. и 30.06.2020 г.