Юрий Гагарин АД - Корпоративен календар

30-01-2023
Категория: Отчети
Публикуване на индивидуален финансов отчет за дейността за 4-то тримесечие на 2022 г.


01-03-2023
Категория: Отчети
Публикуване на консолидиран финансов отчет за дейността за 4-то тримесечие на 2022 г


31-03-2023
Категория: Отчети
Публикуване на одитирания индивидуален годишен финансов отчет за дейността за 2022 г.


02-05-2023
Категория: Отчети
Публикуване на одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността за 2022 г.


02-05-2023
Категория: Отчети
Публикуване на индивидуален финансов отчет за дейността за 1-во тримесечие на 2023 г


30-05-2023
Категория: Отчети
Публикуване на консолидиран финансов отчет за дейността за 1-во тримесечие на 2023 г.


30-06-2023
Категория: Общо събрание
Краен срок за провеждане на Редовно годишно общо събрание на акционерите.31-07-2023
Категория: Отчети
Публикуване на шестмесечен индивидуален финансов отчет за дейността за 2023 г.29-08-2023
Категория: Отчети
Публикуване на шестмесечен консолидиран финансов отчет за дейността за 2023 г.30-10-2023
Категория: Отчети
Публикуване на индивидуален финансов отчет за дейността за 3-то тримесечие на 2023 г.29-11-2023
Категория: Отчети
Публикуване на консолидиран финансов отчет за дейността за 3-то тримесечие на 2023 г.30-01-2024
Категория: Отчети
Публикуване на индивидуален финансов отчет за дейността за 4-то тримесечие на 2023 г.01-03-2024
Категория: Отчети
Публикуване на консолидиран финансов отчет за дейността за 4-то тримесечие на 2023 г.


акценти

Консолидиран финансов отчет за дейността за 1-то тримесечие на 2023 г.

30.05.2023

На 30 Май 2023 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността междинен консолидиран финансов отчет за дейността към 31.03.2023 г.

Годишно общо събрание на акционерите

25.05.2023

Съветът на директорите на “Юрий Гагарин” АД свиква редовно общо събрание на акционерите на 29 юни 2023 година от 11:00 часа (UTC: 08:00) на адрес: гр. Пловдив, “Рогошко шосе” № 1, залата за събрания, етаж 2 в административната сграда на територията на дружеството.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2022 ГОДИНА – формат ESEF

02.05.2023

На 02 май 2023 година, “ЮРИЙ ГАГАРИН” АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса–София и на обществеността Консолидиран Годишен Финансов Отчет за Дейността на дружеството за 2022 година – формат ESEF.