Юрий Гагарин АД - Корпоративен календар

30-01-2023
Категория: Отчети
Публикуване на индивидуален финансов отчет за дейността за 4-то тримесечие на 2022 г.


01-03-2023
Категория: Отчети
Публикуване на консолидиран финансов отчет за дейността за 4-то тримесечие на 2022 г


31-03-2023
Категория: Отчети
Публикуване на одитирания индивидуален годишен финансов отчет за дейността за 2022 г.


02-05-2023
Категория: Отчети
Публикуване на одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността за 2022 г.


02-05-2023
Категория: Отчети
Публикуване на индивидуален финансов отчет за дейността за 1-во тримесечие на 2023 г


30-05-2023
Категория: Отчети
Публикуване на консолидиран финансов отчет за дейността за 1-во тримесечие на 2023 г.


30-06-2023
Категория: Общо събрание
Краен срок за провеждане на Редовно годишно общо събрание на акционерите.31-07-2023
Категория: Отчети
Публикуване на шестмесечен индивидуален финансов отчет за дейността за 2023 г.29-08-2023
Категория: Отчети
Публикуване на шестмесечен консолидиран финансов отчет за дейността за 2023 г.30-10-2023
Категория: Отчети
Публикуване на индивидуален финансов отчет за дейността за 3-то тримесечие на 2023 г.29-11-2023
Категория: Отчети
Публикуване на консолидиран финансов отчет за дейността за 3-то тримесечие на 2023 г.30-01-2024
Категория: Отчети
Публикуване на индивидуален финансов отчет за дейността за 4-то тримесечие на 2023 г.01-03-2024
Категория: Отчети
Публикуване на консолидиран финансов отчет за дейността за 4-то тримесечие на 2023 г.


акценти

Консолидиран финансов отчет за дейността за 2-то тримесечие на 2023 г.

29.08.2023

На 29 Август 2023 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността междинен консолидиран финансов отчет за дейността към 30.06.2023 г.

Финансов отчет за дейността за 2-то тримесечие на 2023 г.

31.07.2023

На 31 Юли 2023 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността финансов отчет за дейността за второто тримесечие на 2023 г. 

Липса на кворум на редовното Общо събрание на акционерите на

29.06.2023

Мандатната комисия за регистрация на акционерите и проверка на кворума на редовното Общо събрание на акционерите на "Юрий Гагарин" АД, насрочено на 29.06.2023 г. от 11:00 часа установи, че към 11:00 часа, на адреса, на който е свикано Общо събрание на акционерите на "Юрий Гагарин" АД, гр. Пловдив, "Рогошко шосе" № 1....