Юрий Гагарин АД - Корпоративен календар

30-01-2024
Категория: Отчети
Публикуване на индивидуален финансов отчет за дейността за 4-то тримесечие на 2023 г.29-02-2024
Категория: Отчети
Публикуване на консолидиран финансов отчет за дейността за 4-то тримесечие на 2023 г01-04-2024
Категория: Отчети
Публикуване на одитирания индивидуален годишен финансов отчет за дейността за 2023 г.29-04-2024
Категория: Отчети
Публикуване на одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността за 2023 г.


30-04-2024
Категория: Отчети
Публикуване на индивидуален финансов отчет за дейността за 1-во тримесечие на 2024 г30-05-2024
Категория: Отчети
Публикуване на консолидиран финансов отчет за дейността за 1-во тримесечие на 2024 г.


30-06-2024
Категория: Общо събрание
Краен срок за провеждане на Редовно годишно общо събрание на акционерите.


30-07-2024
Категория: Отчети
Публикуване на шестмесечен индивидуален финансов отчет за дейността за 2024 г.


29-08-2024
Категория: Отчети
Публикуване на шестмесечен консолидиран финансов отчет за дейността за 2024 г.


30-10-2024
Категория: Отчети
Публикуване на индивидуален финансов отчет за дейността за 3-то тримесечие на 2024 г.


29-11-2024

Категория: Отчети
Публикуване на консолидиран финансов отчет за дейността за 3-то тримесечие на 2024 г.


30-01-2025
Категория: Отчети
Публикуване на индивидуален финансов отчет за дейността за 4-то тримесечие на 2024 г.


01-03-2025
Категория: Отчети
Публикуване на консолидиран финансов отчет за дейността за 4-то тримесечие на 2024 г.


акценти

Годишно общо събрание на акционерите

22.05.2024

Съветът на директорите на “Юрий Гагарин” АД свиква редовно общо събрание на акционерите на 28 юни 2024 година от 11:00 часа (UTC: 08:00) на адрес: гр. Пловдив, “Рогошко шосе” № 1, залата за събрания, етаж 2 в административната сграда на територията на дружеството.

Финансов отчет за дейността за 1-то тримесечие на 2024 г.

30.04.2024

На 30 Април 2024 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността финансов отчет за дейността за първото тримесечие на 2024 г.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2023 ГОДИНА – формат ESEF

29.04.2024

На 29 Април 2024 година, “ЮРИЙ ГАГАРИН” АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса–София и на обществеността Консолидиран Годишен Финансов Отчет за дейността на дружеството за 2023 година