Юрий Гагарин АД - ПРЕДСТОЯЩО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 

Редовно Общо събрание на акционерите 29-06-2023 г.

Съветът на директорите на “Юрий Гагарин” АД свиква редовно общо събрание на акционерите на 29 юни 2023 година от 11:00 часа (UTC: 08:00) на адрес: гр. Пловдив, “Рогошко шосе” № 1, залата за събрания, етаж 2 в административната сграда на територията на дружеството.

             -Доклад за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2022 г.
             -Годишен финансов отчет за 2022 г.
             -Приложения към ГФО за 2022 г.
             -Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на СД 2022 г.
             -Доклад на одитора ИГФО 2022 г.
             -Декларация на одитора 2022 г.

             -Консолидиран доклад за дейността на Група "Юрий Гагарин" през 2022 г.
             -Годишен консолидиран финансов отчет за 2022 г.
             -Приложения към консолидирания ГФО за 2022 г.
             -Консолидиран доклад на одитора КГФО за 2022 г.акценти

Консолидиран финансов отчет за дейността за 1-то тримесечие на 2023 г.

30.05.2023

На 30 Май 2023 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността междинен консолидиран финансов отчет за дейността към 31.03.2023 г.

Годишно общо събрание на акционерите

25.05.2023

Съветът на директорите на “Юрий Гагарин” АД свиква редовно общо събрание на акционерите на 29 юни 2023 година от 11:00 часа (UTC: 08:00) на адрес: гр. Пловдив, “Рогошко шосе” № 1, залата за събрания, етаж 2 в административната сграда на територията на дружеството.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2022 ГОДИНА – формат ESEF

02.05.2023

На 02 май 2023 година, “ЮРИЙ ГАГАРИН” АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса–София и на обществеността Консолидиран Годишен Финансов Отчет за Дейността на дружеството за 2022 година – формат ESEF.