Консолидиран отчет за дейността за 1-во тримесечие на 2018 г.

30-05-2018

На 30 Май 2018 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността консолидиран финансов отчет за дейността за първото тримесечие на 2018 г. Отчетът е публикуван на интернет страницата на Дружеството в раздел “Междинни отчети”.