Финансов отчет за дейността за 1-то шестмесечие на 2018 г.

30-07-2018

На 30 Юли 2018 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността финансов отчет за дейността за първото шестмесечие на 2018 г. Отчетът е публикуван на интернет страницата на Дружеството в раздел "Междинни отчети".