Консолидиран финансов отчет за дейността към 30.09.2018 г.

30-11-2018

На 29 Ноември 2018 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността консолидиран финансов отчет за дейността към 30.09.2018 г. Отчетът е публикуван на интернет страницата на Дружеството в раздел “Междинни отчети”.