Финансов отчет за дейността за четвъртото тримесечие на 2018 г.

31-01-2019

На 30 Януари 2019 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността финансов отчет за дейността за четвъртото тримесечие на 2018 г. Отчетът е публикуван на интернет страницата на Дружеството в раздел "Междинни отчети".