ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2018 ГОДИНА

25-04-2019

На 25 април 2019 година, “ЮРИЙ ГАГАРИН” АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса–София и на обществеността Годишен консолидиран финансов отчет за дейността за 2018 година. Отчетът бе представен чрез информационната система X3 News (www.x3news.com) и е публикуван на интернет страницата на дружеството в раздел “Годишни отчети”.