НОВИНА

21-05-2019

На основание чл.148б от ЗППЦК на 21.05.2019 г. уведомихме КФН, БФБ-София и Обществеността, че на 20.05.2019 г. в "Юрий Гагарин" АД е получено уведомление по реда на чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от "Баранко" ЕООД, град Пловдив 4003, район р-н Северен, "Рогошко шосе" № 1, ЕИК 175098283, относно прехвърляне на 245 956 броя акции и уведомление от "FINDER LIMITED", UNITED ARAB EMIRATES,TAMEEM HOUSE BUILDING, 25 FLOOR. TECOM, ЕИК: AFZ, относно придобиване на 245 956 броя акции или 24,50 % от капитала на "Юрий Гагарин" АД.