Консолидиран отчет за дейността за 1-во тримесечие на 2019 г

30-05-2019

На 30 Май 2019 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността консолидиран финансов отчет за дейността за първото тримесечие на 2019 г. Отчетът е публикуван на интернет страницата на Дружеството в раздел “Междинни отчети”.