НОВИНА

06-06-2019

ЮРИЙ ГАГАРИН” АД уведомява обществеността на гр. Пловдив за сл. инвестиционно предложение: „Оптимизация на управлението на отпадъците, генерирани от „Юрий Гагарин“ АД, с цел изменение и допълнение на действащ регистрационен документ № 09-РД-264-00 от 27.11.2012 год., а именно добавяне на нов вид отпадък, класифициран с код 03 03 99 и наименование „отпадъци неупоменати другаде”.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Пловдив или в РИОСВ – ПЛОВДИВ ( адрес: гр. Пловдив, бул. “Марица” № 122, e-mail:riosv_plovdiv@dir.bg, тел./факс: 032/ 628 994 )."