Финансов отчет за дейността за 1-то шестмесечие на 2019 г.

30-07-2019

На 30 Юли 2019 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността финансов отчет за дейността за първото шестмесечие на 2019 г. Отчетът е публикуван на интернет страницата на Дружеството в раздел "Междинни отчети".