Консолидиран финансов отчет за дейността за 1-то шестмесечие на 2019 г.

29-08-2019

На 29 Август 2018 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността шестмесечен консолидиран финансов отчет за дейността към 30.06.2019 г. Отчетът е публикуван на интернет страницата на Дружеството в раздел “Междинни отчети”.