ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 3-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г.

30-10-2019

На 30 Октомври 2019 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността финансов отчет за дейността за третото тримесечие на 2019 г. Отчетът е публикуван на интернет страницата на Дружеството в раздел "Междинни отчети".