ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 4-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г.

31-01-2020

На 30 Януари 2020 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София и на обществеността финансов отчет за дейността за четвъртото тримесечие на 2019 г. Отчетът е публикуван на интернет страницата на Дружеството в раздел "Междинни отчети".