Консолидиран финансов отчет за дейността към 31.12.2019 г.

28-02-2020

На 28 февруари 2019 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността консолидиран финансов отчет за дейността към 31.12.2019 г. Отчетът е публикуван на интернет страницата на Дружеството в раздел “Междинни отчети”.