ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2019 ГОДИНА

31-07-2020

На 31 юли 2020 година, “ЮРИЙ ГАГАРИН” АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса–София и на обществеността Годишен индивидуален финансов отчет за дейността на дружеството за 2019 година. Отчетът е представен чрез информационната система X3 News (www.x3news.com) и е публикуван на интернет страницата на дружеството в раздел “Годишни отчети”.