Годишно общо събрание на акционерите

20-08-2020

Съветът на директорите на “Юрий Гагарин” АД свиква редовно общо събрание на акционерите на 28 септември 2020 година от 11:00 часа на адрес: гр. Пловдив, “Рогошко шосе” № 1, залата за събрания, етаж 2 в административната сграда на територията на дружеството. Поканата и материалите са представени на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София и на обществеността. Поканата и материалите са публикувани в раздел Връзки с инвеститорите/Общо събрание на акционерите/Предстоящо ОСА на Интернет страницата на дружеството.