Консолидиран финансов отчет за дейността за 3-то тримесечие на 2020 г.

27-11-2020

На 27 Ноември 2020 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността консолидиран финансов отчет за дейността към 30.09.2020 г. Отчетът е публикуван на интернет страницата на Дружеството в раздел “Междинни отчети”.