Финансов отчет за дейността за 4-то тримесечие на 2020 г.

01-02-2021

На 01 Февруари 2021 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността финансов отчет за дейността за четвъртото тримесечие на 2020 г. Отчетът е публикуван на интернет страницата на Дружеството в раздел "Междинни отчети".