КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 4-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г.

01-03-2021

На 01 Март 2021 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността междинен консолидиран финансов отчет за дейността към 31.12.2020 г. Отчетът е публикуван на интернет страницата на Дружеството в раздел “Междинни отчети”.