ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2020 ГОДИНА

05-05-2021

На 05 май 2021 година, “ЮРИЙ ГАГАРИН” АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса–София и на обществеността Годишен консолидиран финансов отчет за дейността за 2010 година. Отчетът е представен чрез информационната система X3 News (www.x3news.com) и е публикуван на интернет страницата на дружеството в раздел “Годишни отчети”.