Консолидиран финансов отчет за дейността за 1-то тримесечие на 2021 г.

31-05-2021

На 31 Май 2021 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността междинен консолидиран финансов отчет за дейността към 31.03.2021 г. Отчетът е публикуван на интернет страницата на Дружеството в раздел “Междинни отчети”.