Липса на кворум на редовното Общо събрание на акционерите на "Юрий Гагарин" АД, на 30.06.2021 г. от 11:00 часа ( UTC – 08:00)

30-06-2021

Мандатната комисия за регистрация на акционерите на редовното Общо събрание на акционерите на "Юрий Гагарин" АД, насрочено на 30.06.2021 г. от 11:00 часа установи, че към 11:00 часа, на адреса, на който е свикано редовното Общо събрание на акционерите на "Юрий Гагарин" АД, гр. Пловдив, "Рогошко шосе" № 1, са регистрирани акционери, притежаващи общо 247 107 /двеста четиридесет и седем хиляди сто и седем/ броя акции с право на глас, представляващи 24,61 % от капитала на “ЮРИЙ ГАГАРИН” АД, град Пловдив.

Комисията констатира и докладва пред акционерите липса на кворум за законно провеждане на събранието, съгласно чл. 227 ТЗ и чл. 15 от Устава на Дружеството.
Поради липса на кворум, на основание чл.115, ал.14 от ЗППЦК и чл. 227, ал.3 от ТЗ, редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе на 16.07.2021 г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.
Датата на новото заседание е посочена в поканата за първото заседание, обявена в Търговския регистър на 26.05.2021 година под № 20210526132922 и е публикувана на корпоративния сайт на "Юрий Гагарин" АД – www.gagarin.eu .

Протоколът на мандатната комисия и списъкът на регистриралите се за участие в събранието акционери са предствавени в КФН, БФБ-София АД и обществеността чрез X3News и са публикувани на сайта на Дружеството– www.gagarin.eu в раздел "Връзки с инвеститорите", "Общо събрание на акционерите".