Консолидиран финансов отчет за дейността за 1-то шестмесечие на 2021 г.

30-08-2021

На 30 август 2021 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността шестмесечен консолидиран финансов отчет за дейността към 30.06.2021 г. Отчетът е публикуван на интернет страницата на Дружеството в раздел “Междинни отчети”.