Финансов отчет за дейността за 3-то тримесечие на 2021 г.

01-11-2021

На 01 Ноември 2021 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността финансов отчет за дейността за третото тримесечие на 2021 г. Отчетът е публикуван на интернет страницата на Дружеството в раздел "Междинни отчети".