Консолидиран финансов отчет за дейността за 1-то шестмесечие на 2021 г.

29-11-2021

На 29 ноември 2021 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността междинен консолидиран финансов отчет за дейността към 30.09.2021 г. Отчетът е публикуван на интернет страницата на Дружеството в раздел “Междинни отчети”.