ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2021 ГОДИНА – формат ESEF

31-03-2022

На 31 март 2022 година, “ЮРИЙ ГАГАРИН” АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса–София и на обществеността индивидуален Годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2021 година – формат ЕSEF. Отчетът е представен чрез системата за отчети на КФН в секция Е-портали - Подаване по ЕЕЕФ /ESEF/ и чрез информационната система X3 News (www.x3news.com), както и е публикуван на интернет страницата на дружеството в раздел "Годишни отчети".