Финансов отчет за дейността за 1-то тримесечие на 2022 г.

03-05-2022

На 03 Май 2022 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността финансов отчет за дейността за първото тримесечие на 2022 г. Отчетът е публикуван на интернет страницата на Дружеството в раздел "Междинни отчети".