ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2021 ГОДИНА – формат ESEF

03-05-2022

На 03 май 2022 година, “ЮРИЙ ГАГАРИН” АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса–София и на обществеността Консолидиран Годишен Финансов Отчет за Дейността за 2021 година. Отчетът е представен чрез системата за отчети на КФН в секция Е-портали - Подаване по ЕЕЕФ /ESEF/ и чрез информационната система X3 News (www.x3news.com), както и е публикуван на интернет страницата на дружеството в раздел "Годишни отчети".