Годишно общо събрание на акционерите

26-05-2022

Съветът на директорите на “Юрий Гагарин” АД свиква редовно общо събрание на акционерите на 30 юни 2022 година от 11:00 часа (UTC: 08:00) на адрес: гр. Пловдив, “Рогошко шосе” № 1, залата за събрания, етаж 2 в административната сграда на територията на дружеството. Поканата и материалите са представени на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София, Централен депозитар и на обществеността. Поканата и материалите са публикувани в раздел Връзки с инвеститорите/Общо събрание на акционерите/Предстоящо ОСА на Интернет страницата на дружеството.