Консолидиран финансов отчет за дейността за 1-то тримесечие на 2022 г.

30-05-2022

На 30 Май 2022 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността междинен консолидиран финансов отчет за дейността към 31.03.2022 г. Отчетът е публикуван на интернет страницата на Дружеството в раздел “Междинни отчети”.