Липса на кворум на редовното Общо събрание на акционерите на "Юрий Гагарин" АД, на 30.06.2022 г. от 11:00 часа ( UTC – 08:00)

30-06-2022

  Мандатната комисия за регистрация на акционерите и проверка на кворума на редовното Общо събрание на акционерите на "Юрий Гагарин" АД, насрочено на 30.06.2022 г. от 11:00 часа установи, че към 11:00 часа, на адреса, на който е свикано Общо събрание на акционерите на "Юрий Гагарин" АД, гр. Пловдив, "Рогошко шосе" № 1, са регистрирани акционери, притежаващи общо 426 660 / четиристотин двадесет и шест хиляди шестстотин и шестдесет/ броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 42,5 % / четиридесет и две цяло и пет десети процента / от капитала на “ЮРИЙ ГАГАРИН” АД, град Пловдив.

  Комисията констатира и докладва пред акционерите липса на кворум за законно провеждане на събранието, съгласно чл. 227 ТЗ и чл. 15 от Устава на Дружеството.

  Поради липса на кворум, на основание чл.115, ал.14 от ЗППЦК и чл. 227, ал.3 от ТЗ, редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе на 15.07.2022 г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

 Датата на новото заседание е посочена в поканата за първото заседание, обявена в Търговския регистър на 26.05.2022 година под № 20220526150505 и е публикувана на корпоративния сайт на "Юрий Гагарин" АД – www.gagarin.eu .

  Протоколът на мандатната комисия и списъкът на регистриралите се за участие в събранието акционери са предствавени в КФН, БФБ-София АД и обществеността чрез X3News и са публикувани на сайта на Дружеството– www.gagarin.eu в раздел "Връзки с инвеститорите", "Общо събрание на акционерите".