Финансов отчет за дейността за 2-то тримесечие на 2022 г.

01-08-2022

На 01 Август 2022 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността финансов отчет за дейността за второто тримесечие на 2022 г. Отчетът е публикуван на интернет страницата на Дружеството в раздел "Междинни отчети".