Консолидиран финансов отчет за дейността за 2-то тримесечие на 2022 г.

29-08-2022

На 29 Август 2022 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността междинен консолидиран финансов отчет за дейността към 30.06.2022 г. Отчетът е публикуван на интернет страницата на Дружеството в раздел “Междинни отчети”.