Финансов отчет за дейността за 4-то тримесечие на 2022 г.

30-01-2023

На 30 Януари 2023 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността финансов отчет за дейността за четвъртото тримесечие на 2022 г. Отчетът е публикуван на интернет страницата на Дружеството в раздел "Междинни отчети".