Консолидиран финансов отчет за дейността за 4-то тримесечие на 2022 г.

01-03-2023

На 01 Март 2023 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността междинен консолидиран финансов отчет за дейността към 31.12.2022 г. Отчетът е публикуван на интернет страницата на Дружеството в раздел “Междинни отчети”.