Финансов отчет за дейността за 1-то тримесечие на 2023 г.

02-05-2023

На 02 Май 2023 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността финансов отчет за дейността за първото тримесечие на 2023 г. Отчетът е публикуван на интернет страницата на Дружеството в раздел "Междинни отчети".