Финансов отчет за дейността за 2-то тримесечие на 2023 г.

31-07-2023

На 31 Юли 2023 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността финансов отчет за дейността за второто тримесечие на 2023 г. Отчетът е публикуван на интернет страницата на Дружеството в раздел "Междинни отчети".