Финансов отчет за дейността за 3-то тримесечие на 2023 г.

30-10-2023

На 30 Октомври 2023 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността финансов отчет за дейността за третото тримесечие на 2023 г. Отчетът е публикуван на интернет страницата на Дружеството в раздел "Междинни отчети".