Консолидиран финансов отчет за дейността за 3-то тримесечие на 2023 г.

29-11-2023

На 29 Ноември 2023 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността междинен консолидиран финансов отчет за дейността към 30.09.2023 г. Отчетът е публикуван на интернет страницата на Дружеството в раздел “Междинни отчети”.