Консолидиран финансов отчет за дейността за 4-то тримесечие на 2023 г.

29-02-2024

На 29 Февруари 2024 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността междинен консолидиран финансов отчет за дейността към 31.12.2023 г. Отчетът е публикуван на интернет страницата на Дружеството в раздел “Междинни отчети”.