ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2023 ГОДИНА – ФОРМАТ ESEF

01-04-2024

На 01 април 2024 година, “ЮРИЙ ГАГАРИН” АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса–София и на обществеността индивидуален Годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2023 година – формат ЕSEF. Отчетът е представен чрез информационната система X3 News (www.x3news.com) и е публикуван на интернет страницата на дружеството в раздел "Годишни отчети".