Финансов отчет за дейността за 1-то тримесечие на 2024 г.

30-04-2024

На 30 Април 2024 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността финансов отчет за дейността за първото тримесечие на 2024 г. Отчетът е публикуван на интернет страницата на Дружеството в раздел "Междинни отчети".