"ЮРИЙ ГАГАРИН" АД - НОВИНИ

Сключване на договор за банков кредит

02.10.2008

Съветът на директорите на “Пловдив-Юрий Гагарин БТ” АД уведомява акционерите и заинтересуваните лица за сключването на договор с “Първа инвестиционна банка” АД за банков кредит в размер на 1500 х.евро за оборотни средства за изпълнение на програмата за развитие на дружеството при следните условия: ...

Обявяване на решенията на ОСА от 15.07.2008 г. в Търговския регистър

05.08.2008

Годишният финансов отчет на “Пловдив-Юрий Гагарин БТ” АД за 2007 г. заедно с одиторският доклад, Годишният доклад за дейността на Дружеството през 2007 г., измененията и допълненията в Устава и промените в състава на Съвета на директорите са вписани в Търговския регистър по партидата на дружеството в част “Вписани обстоятелства” и част “Обявени актове” с № 20080731180628 и № 20080731163747.

Отчет за дейността за 2-ро тримесечие на 2008 г.

22.07.2008

На 22 юли 2008 г. “Пловдив-Юрий Гагарин БТ” АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността финансов отчет за дейността за 2-ро тримесечие на 2008 г. Отчетът е публикуван в интернет страницата на дружеството в раздел “Междинни отчети”.

Прекратяване изплащането на дивидент за 2002 година

07.07.2008

На основание чл.110 от Закона за задълженията и договорите, поради изтичане на петгодишна давност, СД взе решение да прекрати изплащането на дивидент за 2002 година, считано от 11.08.2008 г. Неизплатената към тази дата сума, остава в полза на дружеството.

Промяна на структурата на управление на дружеството

07.07.2008

С Протокол на Съвета на директорите на “Пловдив-Юрий Гагарин БТ” АД, бе взето решение за закриване на звеното за самоохрана «Сигурност и ГО» и сключване на договор с лицензирана фирма за охрана на дружеството.

Решение на СД във връзка с продажбата на недвижимия имот

28.06.2008

С решение на СД, продажбата на имота бе включена като отделна точка в дневния ред на годишното общо събрание на акционерите, с проект за решение за продажба на имота и овластяване на изпълнителния директор за извършване на сделката. СД изготви и прие доклад-предложение до ОСА за продажбата на недвижимия имот, който е приложен в писмените материали за ОСА ...