"ЮРИЙ ГАГАРИН" АД - НОВИНИ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2017 ГОДИНА

30.03.2018

На 30 март 2018 година, “ЮРИЙ ГАГАРИН” АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса–София и на обществеността Годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2017 година.

Консолидиран финансов отчет за дейността към 31.12. 2017 г.

01.03.2018

На 01 Март 2018 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността консолидиран финансов отчет за дейността към 31.12.2017 г.

Отчет за дейността за 4-то тримесечие на 2017 г.

30.01.2018

На 30 Януари 2018 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността финансов отчет за дейността за четвъртото тримесечие на 2017 г.

„ЮРИЙ ГАГАРИН” АД спечели проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

29.12.2017

На 28.12.2017 г. ръководството на „ЮРИЙ ГАГАРИН” АД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0081-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в "Юрий Гагарин" АД”, финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Сключване на договор за кредит овърдрафт

21.12.2017

"Юрий Гагарин" АД сключи договор с "Търговска банка Д" АД, за кредит овърдрафт за оборотни средства, във връзка с основната дейност на дружеството.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕН LEI КОД НА "ЮРИЙ ГАГАРИН" АД.

30.11.2017

На основание чл. 79б от ЗППЦК, "Юрий Гагарин" АД уведоми Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и обществеността за издадения LEI код на дружеството - 8945009PO4CQRZWYGH40.