"ЮРИЙ ГАГАРИН" АД - НОВИНИ

Промени в подлежащите на вписване в Търговския регистър обстоятелства

03.02.2009

Съветът на директорите на “ПЛОВДИВ-ЮРИЙ ГАГАРИН БТ” АД уведомява акционерите и заинтересованите лица за промени в подлежащите на вписване в Търговския регистър обстоятелства относно дружеството. На 28.01.2009 г. се проведе извънредно заседание Съвета на директорите, на което с протокол № 90 от 28.01.2009 г.бяха взети следните решения..

Отчет за дейността за 4-то тримесечие на 2008 г.

29.01.2009

На 28 януари 2009 г. “Пловдив-Юрий Гагарин БТ” АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността финансов отчет за дейността за 4-то тримесечие на 2008 г. Отчетът е публикуван в интернет страницата на дружеството в раздел “Междинни отчети”

Отчет за дейността за 3-то тримесечие на 2008 г.

24.10.2008

На 24 октомври 2008 г. “Пловдив-Юрий Гагарин БТ” АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността финансов отчет за дейността за 3-то тримесечие на 2008 г. Отчетът е публикуван в интернет страницата на дружеството в раздел “Междинни отчети”.

Сключване на договор за банков кредит

02.10.2008

Съветът на директорите на “Пловдив-Юрий Гагарин БТ” АД уведомява акционерите и заинтересуваните лица за сключването на договор с “Първа инвестиционна банка” АД за банков кредит в размер на 1500 х.евро за оборотни средства за изпълнение на програмата за развитие на дружеството при следните условия: ...

Обявяване на решенията на ОСА от 15.07.2008 г. в Търговския регистър

05.08.2008

Годишният финансов отчет на “Пловдив-Юрий Гагарин БТ” АД за 2007 г. заедно с одиторският доклад, Годишният доклад за дейността на Дружеството през 2007 г., измененията и допълненията в Устава и промените в състава на Съвета на директорите са вписани в Търговския регистър по партидата на дружеството в част “Вписани обстоятелства” и част “Обявени актове” с № 20080731180628 и № 20080731163747.

Отчет за дейността за 2-ро тримесечие на 2008 г.

22.07.2008

На 22 юли 2008 г. “Пловдив-Юрий Гагарин БТ” АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността финансов отчет за дейността за 2-ро тримесечие на 2008 г. Отчетът е публикуван в интернет страницата на дружеството в раздел “Междинни отчети”.