"ЮРИЙ ГАГАРИН" АД - НОВИНИ

Прекратяване изплащането на дивидент за 2002 година

07.07.2008

На основание чл.110 от Закона за задълженията и договорите, поради изтичане на петгодишна давност, СД взе решение да прекрати изплащането на дивидент за 2002 година, считано от 11.08.2008 г. Неизплатената към тази дата сума, остава в полза на дружеството.

Промяна на структурата на управление на дружеството

07.07.2008

С Протокол на Съвета на директорите на “Пловдив-Юрий Гагарин БТ” АД, бе взето решение за закриване на звеното за самоохрана «Сигурност и ГО» и сключване на договор с лицензирана фирма за охрана на дружеството.

Решение на СД във връзка с продажбата на недвижимия имот

28.06.2008

С решение на СД, продажбата на имота бе включена като отделна точка в дневния ред на годишното общо събрание на акционерите, с проект за решение за продажба на имота и овластяване на изпълнителния директор за извършване на сделката. СД изготви и прие доклад-предложение до ОСА за продажбата на недвижимия имот, който е приложен в писмените материали за ОСА ...

Промяна на датата за свикване на редовното годишно общо събрание

12.05.2008

Редовното годишно общо събрание на акционерите на “Пловдив – Юрий Гагарин БТ” АД, ще се проведе на 15 юли 2008 година от 11:00 часа на адрес: град Пловдив, “Рогошко шосе” 1, залата за събрания на територията на Дружеството, със същият дневен ред и проекти за решение. Промяната на датата се дължи на факта, че Търговския регистър не се произнесе по заявлението за обявяване на поканата в нормативно определения срок.

Промяна на датата за свикване на редовното годишно общо събрание

10.05.2008

Редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството ще се проведе на 15 юли 2008 г., вместо на първоначално обявената дата 3 юни 2008 г., със същия дневен ред и проекти за решения...

Годишно общо Събрание

21.04.2008

“Пловдив-Юрий Гагарин БТ” АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите. Съветът на директорите на “Пловдив-Юрий Гагарин БТ” АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 3-ти юни 2008 година от 11:00 часа на адрес: гр. Пловдив, “Рогошко шосе” № 1, залата за събрания на територията на дружеството...