УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

  "Юрий Гагарин" АД е администратор на лични данни съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент (Общ Регламент за защита на данните).

   В съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД, настоящото уведомление има за цел да Ви информира за извършваните от "Юрий Гагарин" АД дейности по обработване на личните Ви данни. Дружеството зачита правото на лична неприкосновеност и обработва Вашите данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. Личните Ви данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. "Юрий Гагарин" АД обработва личните Ви данни по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, съгласно законоустановените срокове.

Данни за контакт с нас:
Държава: България
Адрес: Пловдив 4003, ул. „Рогошко шосе” №1
Телефон: +359 32 907213
Ел. поща: gagarin@gagarin.eu
Интернет страница: https://www.gagarin.eu

Длъжностното лице по защита на данните: dpo_gagarin@gagarin.eu

I. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ "ЮРИЙ ГАГАРИН" АД

   Личните данни, които обработваме, зависят от характера на взаимодействието ни с физическите лица - клиенти, доставчици, контрагенти, акционери и други физически лица, с които имаме връзка или искаме да установим бизнес контакт.

Ние може да събираме различни видове лични данни за Вас, включително:

 • данни за физическа идентичност - имена, паспортни данни (ЕГН, номера на лична карта и паспорт, дата и място на издаване, адрес);
 • информация за контакти (напр. пощенски адрес и e-mail адрес, IР адрес, телефонен номер, данни от комуникацията между нас и Вас);
 • банкова информация: обслужваща банка, номер на банкова сметка и SWIFT код;
 • данни от осъществено видеонаблюдение;
 • в случай, че сте наш акционер, ние обработваме Ваши лични данни във връзка с това правоотношение като:
     * идентификационни данни, брой акции, стойност на дивидент и стойност на доход;
     * идентифициращи данни на пълномощници, членове на управителни органи, лица с достъп до вътрешна информация и лица с ръководни функции и тясно свързаните с тях лица;

   Данните, които обработваме за Вас, като акционер в "Юрий Гагарин" АД, могат да бъдат предоставени директно от Вас или да бъдат получени от други източници, например: регистрите поддържани от Агенция по вписванията, Централен депозитар и др. Когато предоставите своите лични данни, това се извършва съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Търговския закон.

  "Юрий Гагарин" АД не обработва лични данни, свързани с Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, данни, свързани с вашия сексуален живот или ориентация или данни за криминално досие, освен ако нямаме правно задължение за това.

II. ЦЕЛ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКАТА

  "Юрий Гагарин" АД обработва данните Ви за следните цели:

 • идентифициране на лице при отправяне на запитване чрез контактната форма на сайта ни или чрез електронна поща;
 • идентифициране на физически лица, посещаващи сградата на дружеството;
 • изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество;
 • обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации;
 • разглеждане на искания на физически лица, които са пожелали да упражнят правата си по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред "Юрий Гагарин" АД в качеството му на администратор на лични данни;
 • изпълнение на нормативни задължения, които съществуват в областта на данъчното и счетоводното законодателство;
 • изпълнение на наши правни и регулаторни задължения, например към Търговския регистър към Агенция по вписванията, Националната агенция по приходите, Централен депозитар, Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и др. Може да предоставим информация по официално запитване от надлежно оправомощен публичен или съдебен орган;
 • изпълнение на наши задължения като публично дружество - във връзка с качеството ни на публично дружество, ако сте лице с достъп до вътрешна информация или тясно свързано лице с лицата с ръководни функции в дружеството по смисъла на Регламент (ЕС) № 596/2014, Вашите данни се обработват в изпълнение на нашите нормативни задължения да водим отчетност за тези лица;

   При обработване на Вашите лични данни, ние се позоваваме на чл.6, ал.1, буква (б), (в) или (е) от ОРЗД.
   В случай, че извършваме допълнителнително обработване за цели, различни от посочените по-горе, ние ще Ви информираме за това и когато е необходимо, ще поискаме Вашето съгласие.

III. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

   Във връзка с изпълнение на гореспоменатите цели и при спазване на законовите изисквания е възможно да разкрием Ваши лични данни на:

 • Обработващи лични данни (доставчици на услуги), които извършват услуги от наше име, при прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита на данните;
 • Съдебни органи, контролни административни органи, държавни агенции и други публични органи и организации, при поискване и до степен, разрешена съгласно закона;
 • Някои специалисти от регулирани сфери на дейност – например нотариуси, одитори, адвокати, в случаи на необходимост от осъществяването и/или защита на законните ни права и интереси;
 • В случай, че сте акционер в "Юрий Гагарин" АД, Ваши лични данни се предоставят на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса, Централен депозитар, Търговския регистър към Агенция по вписванията и други лица в предвидените от закона случаи;
 • Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни;
 • При извънредни обстоятелства Ваши лични данни могат да бъдат разкрити от "Юрий Гагарин" АД във връзка с преструкториране на дружеството, продажба, прехвъряне на активи, сливане, вливане или друга форма на преобразуване, или под друга форма на промяна на структурата на "Юрий Гагарин" АД или свързаните с него юридически лица. Подобно разкриване на лични данни се извършва при спазване на приложимото българско и европейско законодателство.


IV. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН ЕИП

  "Юрий Гагарин" АД не предава Вашите лични данни извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство. Ако в бъдеще се наложи прехвърляне на Вашите лични данни, извън ЕИП, това ще се извършва в съответствие с приложимите закони.

V. СРОКОВЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

   Ние запазваме Вашите данни само ако имаме валидно правно основание да го направим и ще ги пазим толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним нашите договорни или правни задължения или докато имаме Вашето съгласие да ги пазим.

VI. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

Информация за политиката ни за използване на бисквитки може да прочетете в нашата Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy).

VII. ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

   Имате право да получите ясна, прозрачна и разбираема информация за начина, по който използваме Вашите лични данни и за своите права.

 • Право на достъп – имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни и ако това е така, да получите достъп до личните си данни;
 • Право на коригиране - имате право да поискате от „Юрий Гагарин“ АД личните Ви данни да бъдат коригирани ако са неточни или непълни;
 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) - имате право да поискате от „Юрий Гагарин” АД личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания:
  * личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  * когато сте оттеглил своето съгласие;
  * когато сте възразил срещу обработването,
  * когато обработването е незаконосъобразно;
  * когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
  Правото на изтриване на данните не следва да се прилага от дружеството, доколкото обработването е необходимо за:
  * спазване на правно задължение, предвидено в законодателството, което изисква обработване на данните;
  * установяването, упражняването или защитата на правни претенции
 • Право на ограничаване на обработването - имате право да поискате от „Юрий Гагарин” АД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • Право на възражение срещу обработването - имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • Право на преносимост на данните - имате право да поискате от „Юрий Гагарин” АД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

Упражняване на правата:

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към длъжностното лице по защита на данните на "Юрий Гагарин" АД:
Адрес за кореспонденция: ул. Рогошко шосе 1, 4003 Пловдив
e-mail: dpo_gagarin@gagarin.eu

Право на жалба до надзорен орган:

Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Промени в политиката за поверителност

"Юрий Гагарин" АД запазва правото си да променя политиката си за поверителност.


акценти

Консолидиран финансов отчет за дейността за 1-то тримесечие на 2024 г.

30.05.2024

На 30 Май 2024 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността междинен консолидиран финансов отчет за дейността към 31.03.2024 г.

Годишно общо събрание на акционерите

22.05.2024

Съветът на директорите на “Юрий Гагарин” АД свиква редовно общо събрание на акционерите на 28 юни 2024 година от 11:00 часа (UTC: 08:00) на адрес: гр. Пловдив, “Рогошко шосе” № 1, залата за събрания, етаж 2 в административната сграда на територията на дружеството.

Финансов отчет за дейността за 1-то тримесечие на 2024 г.

30.04.2024

На 30 Април 2024 г. "Юрий Гагарин" АД представи на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София и на обществеността финансов отчет за дейността за първото тримесечие на 2024 г.