Ю ЮР РИ ИЙ Й Г ГА АГ ГА АР РИ ИН Н А АД Д
И ИН НД ДИ ИВ ВИ ИД ДУ УА АЛ ЛЕ ЕН Н Г ГО ОД ДИ ИШ ШЕ ЕН Н Ф ФИ ИН НА АН НС СО ОВ В О ОТ ТЧ ЧЕ ЕТ Т З ЗА А Д ДЕ ЕЙ ЙН НО ОС СТ ТТ ТА А
3 31 1. .1 12 2. .2 20 02 22 2 Г ГО ОД ДИ ИН НА А
ЮРИЙ ГАГАРИН АД
ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА към 31.12.2022 г.
СЪДЪРЖАНИЕ
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОДИНА
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ДЕКЛАРАЦИИ ОТ ОТГОВОРНИТЕ В РАМКИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЛИЦА
ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ОДИТОРА
ЮРИЙ ГАГАРИН АД - ЕИК: 825203984
Индивидуален годишен финансов отчет
за 2022 година
Съвет на директорите:
Председател на СД Борислав Иванов Борисов
Член на СД / Иван Георгиев Йовчев
Изпълнителен Директор Георги Константинов Зисов
Прокурист Кирил Димитров Христов
Главен счетоводител: Красимира Харалампиева Стоева
Адрес на управление: град Пловдив
ул."Рогошко шосе" 1
Юрист: Петър Ников
Обслужващи банки: Д Банк АД
ПИБ АД
ББР АД
ДСК Банк АД
ЮРИЙ ГАГАРИН АД - ЕИК: 825203984
Индивидуален годишен финансов отчет за 2022 година
СЪДЪРЖАНИЕ
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 3
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД 4
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 5
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 6
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ И ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 8
2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО 11
3. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ПРОДУКЦИЯ 54
4. ДРУГИ ПРИХОДИ 54
5. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ 55
6. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 55
7. РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ 55
8. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА 56
9. РАЗХОДИ ЗА ПРОВИЗИИ / ОБЕЗЦЕНКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ 56
10. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ 56
11. ИМОТИ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ 57
12. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 58
13. ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ 58
14. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ 59
15. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ 59
16. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 60
17. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ 60
18. АКТИВИ И ПАСИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ 61
19. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ 61
20. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ 62
21. БАНКОВИ ЗАЕМИ 62
22. ТЪРГОВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 63
23. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ 63
24. ДРУГИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 63
25. ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДАРЕНИЯ /ФИНАНСИРАНИЯ/ 64
26. АНГАЖИМЕНТИ НА ДРУЖЕСТВОТО 64
27. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА 65
28. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК 66
29. СПРАВЕДЛИВИ СТОЙНОСТИ НА АКТИВИ И ПАСИВИ 71
30. РИСКОВИ ФАКТОРИ 3А ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО 72
31. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА 73
ЮРИЙ ГАГАРИН АД - ЕИК: 825203984
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ одитиран
към 31.12.2022 г.
Приложения 31.12.2022 31.12.2021
BGN '000 BGN '000
АКТИВИ
Имоти, машини и оборудване 11 49 386 36 412
Нематериални активи 12 6 21
Инвестиции и инвестиционни имоти 13 10 237 10 237
Предоставени дългосрочни заеми на св. лица 27 10 300 10 912
Дългосрочни вземания от св. лица 27 - -
Търговски и други дългосрочни вземания 15 6 790 6 790
Нетекущи активи 76 719 64 372
Материални запаси 14 17 135 34 114
Вземания от свързани лица 15 11 236 22 222
Търговски и други вземания 15 45 061 13 081
Парични средства и парични еквиваленти 16 1 766 76
Текущи активи 75 198 69 493
ОБЩО АКТИВИ 151 917 133 865
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
Основен акционерен капитал 1 004 1 004
Законови резерви 446 446
Преоценъчен резерв 2 276 2 283
Други компоненити на капитала 464 409
Натрупани резерви от предх. години 29 442 29 442
Неразпределени печалби от предх. години 52 901 52 041
Нетна печалба / загуба за периода 1 404 852
СОБСТВЕН КАПИТАЛ 17 87 937 86 477
ПАСИВИ
Задължения към персонала при пенсиониране 19 1 333 1 235
Дългосрочни задължения по финансов лизинг 20 10 173 11 610
Дългосрочни банкови заеми 21 14 338 16 126
Получено финансиране - дългосрочнa част 25 584 857
Пасиви по отсрочени данъци 18 1 096 1 095
Нетекущи пасиви 27 524 30 923
Краткосрочнa част на дългосрочни банкови заеми 21 2 068 2 549
Краткосрочни банкови заеми 21 - 11
Задължения към свързани лица 22 11 779 -
Търговски задължения 22 20 763 12 416
Задължения за данъци 23 128 101
Други текущи задължения 24 1 445 1 115
Получено финансиране - краткосрочнa част 25 273 273
Текущи пасиви 36 456 16 465
ОБЩО ПАСИВИ 63 980 47 388
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 151 917 133 865
Приложенията на страници от 8 до 73 са неразделна част от финансовия отчет.
Финансовият отчет на страници от 1 до 73 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан
от негово име на 30 март 2023 г. от:
Главен счетоводител (съставител): Изпълнителен директор:
(Красимира Стоева) (Георги Зисов)
Заверил, съгласно одиторски доклад от 30.03.2023 година:
Марияна Гешева - регистриран одитор, ДЕС, диплома No 0834
Индивидуален годишен финансов отчет за 2022 г. 4
ЮРИЙ ГАГАРИН АД - ЕИК: 825203984
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД одитиран
за 2022 година
01.01.2022 01.01.2021
Приложения 31.12.2022 31.12.2021
BGN '000 BGN '000
Приходи от продажба на продукция 3 122 676 74 420
Други приходи 4 49 189 45 172
Приходи от дейността 171 865 119 592
Разходи за материали 5 (99 467) (57 732)
Разходи за външни услуги 6 (5 255) (4 942)
Разходи за амортизации 7 (5 376) (4 876)
Разходи за персонала 8 (8 721) (7 441)
Разходи за провизии / обезценки 9 (3) (873)
Други разходи 9 (661) (391)
Разходи за дейността (119 483) (76 255)
Балансова стойност на продадени активи (49 213) (42 283)
Изменение на запасите на продукция и нез.пр-во (2 267) 480
Капитализирани собствени разходи - -
Суми с корективен характер (51 480) (41 803)
Финансов резултат от дейността 902 1 534
Приходи от финансирания 1 574 354
Финансови приходи 499 371
Финансови разходи (1 425) (1 354)
Финансови приходи / разходи нетно 10 (926) (983)
Финансов резултат за периода преди данъци 1 550 905
Разход за данъци върху дохода (151) (103)
Икономия/разход от отсрочени данъци в/у дохода 5 50
Финансов резултат за периода след данъци 1 404 852
Друг всеобхватен доход
(8)
61 17
(5) (2)
Друг всеобхватен доход за периода нетно 48 15
Общ всеобхватен доход за периода 1 452 867
Доход на акция 17 BGN 1,40 0,85
Приложенията на страници от 8 до 73 са неразделна част от финансовия отчет.
Финансовият отчет на страници от 1 до 73 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан
от негово име на 30 март 2023 г. от:
Главен счетоводител (съставител): Изпълнителен директор:
(Красимира Стоева) (Георги Зисов)
Заверил, съгласно одиторски доклад от 30.03.2023 година:
Марияна Гешева - регистриран одитор, ДЕС, диплома No 0834
Актюерска загуба/ печалба по пенсионни планове с дефинирани доходи
Данък върху дохода, отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход
Печалба(загуба) от преоценка на имати, машини и съоръжения
Индивидуален годишен финансов отчет за 2022 г. 5
ЮРИЙ ГАГАРИН АД - ЕИК: 825203984
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ одитиран
за 2022 година
01.01.2022 01.01.2021
31.12.2022 31.12.2021
Приложения BGN '000 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления от клиенти 154 504 109 022
Плащания на доставчици (148 780) (100 953)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване (7 215) (6 641)
Платени / възстановени данъци (без данъци върху печалбата) 11 826 3 745
Платени данъци върху печалбата (143) (85)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства (631) (599)
Курсови разлики, нетно (104) (83)
Други постъпления/(плащания), нетно (134) (19)
Нетни парични потоци от оперативната дейност 9 323 4 387
Парични потоци от инвестиционна дейност
Покупки на имоти, машини и оборудване (6 492) (956)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване 50
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност (6 442) (956)
Парични потоци от финансова дейност
Постъпления от заеми 46 472 40 122
Плащания по банкови заеми (48 752) (45 136)
Плащания по финансов лизинг (1 542) (1 718)
Платени лихви и такси по заеми с инвест. предназначение (236) (333)
Предоставени заеми на дъщерно дружество и получени лихви 2 867 (613)
Нетни парични потоци от/(използвани във) фин. дейност (1 191) (7 678)
Нетно увеличение на паричните средства и еквиваленти 1 690 (4 247)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари 76 4 323
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември 16 1 766 76
Приложенията на страници от 8 до 73 са неразделна част от финансовия отчет.
Финансовият отчет на страници от 1 до 73 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан
от негово име на 30 март 2023 г. от:
Главен счетоводител (съставител): Изпълнителен директор:
(Красимира Стоева) (Георги Зисов)
Заверил, съгласно одиторски доклад от 30.03.2023 година:
Марияна Гешева - регистриран одитор, ДЕС, диплома No 0834
Индивидуален годишен финансов отчет за 2022 г. 6
ЮРИЙ ГАГАРИН АД - ЕИК: 825203984
одитиран
за 2022 година
Приложения
BGN'000 BGN'000 BGN'000 BGN'000 BGN'000 BGN'000 BGN'000
Салдо на 1 януари 2021 г. 1 004 446 2 283 394 29 442 52 041 85 610
Промени в собствения капитал за 2021 г.
Общ всеобхватен доход за 2021 г. 852 852
Други изменения - - - 17 - - 17
* Актюерска загуба/ печалба 17 17
* Други - корекция минали години -
Ефект от отсрочени данъци върху позиции,
отчетени директно в собствения капитал (2) (2)
Салдо на 31 декември 2021 г. 17 1 004 446 2 283 409 29 442 52 893 86 477
Промени в собствения капитал за 2022 г.
Общ всеобхватен доход
за 2022 година 1 404 1 404
Други изменения - - (8) 61 - 8 61
* Преоценъчен резер на отписани активи (8) 8 -
* Актюерска загуба/ печалба 61 61
-
Ефект от отсрочени данъци върху позиции,
отчетени директно в собствения капитал 1 (6) (5)
Салдо на 31 декември 2022 г. 17 1 004 446 2 276 464 29 442 54 305 87 937
Приложенията на страници от 8 до 73 са неразделна част от финансовия отчет.
Финансовият отчет на страници от 1 до 73 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан
от негово име на 30 март 2023 г. от:
Главен счетоводител (съставител): Изпълнителен директор:
(Красимира Стоева) (Георги Зисов)
Заверил, съгласно одиторски доклад от 30.03.2023 година:
Марияна Гешева - регистриран одитор, ДЕС, диплома No 0834
Натрупани
печалби
Общо
собствен
капитал
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
Основен
акционерен
капитал
Законов
резерв
Преоценъчен
резерв
Други
резерви
Други
компоненити
на капитала
Индивидуален годишен финансов отчет за 2022 г. 7
ЮРИЙ ГАГАРИН АД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ИНДУВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОДИНА
8
Приложенията на стр. от 8 до 73 са неразделна част от Индивидуалния годишен финансов отчет за 2022 г.
1. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ И ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО
„Юрий Гагарин” АД (до 08.05.2009 г. - „Пловдив - Юрий Гагарин - БТ” АД) е търговско дружество със седалище и
адрес на управление гр.Пловдив, ул. Рогошко шосе No 1. Съдебната регистрация на дружеството е от 1993 г.,
решение No 11852/01.12.1993 г. на ПОС съд.
„Юрий Гагарин” АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.
Акциите на дружеството се търгуват на Българската фондова борса. LEI - 8945009PO4CQRZWYGH40.
Собственост и управление
Към 31.12.2022 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:
Finder Limited, ОАЕ 24,50 %
„Баранко” ЕООД 24,50 %
„Бора Инвестмънт” ООД 18,00 %
ЗУПФ Алианц България 6,78 %
Сlairmont Holdings Limited, Кипър 5,85 %
Други юридически лица 12,94 %
Физически лица 7,43 %
Дружеството има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от трима членове и се
управлява и представлява от Изпълнителния директор.
За периода от 01.01.2022 година до 22.07.2022 година Съветът на директорите е в следния състав:
Борислав Иванов Борисов – Председател на СД
Георги Константинов Зисов – Член на СД / Прокурист
Кирил Димитров Христов – Член на СД / Изпълнителен директор
На Редовното общо събрание на акционерите, проведено на 15.07.2022 година, Кирил Димитров Христов подава
оставка като член на СД, поради лични мотиви и за член на СД е избран Иван Георгиев Йовчев.
Съставът на съвет на директорите е следният:
Борислав Иванов Борисов – Председател на СД
Иван Георгиев Йовчев – Член на СД
Георги Константинов Зисов – Член на СД / Изпълнителен директор
Вписването в търговския регистър е от 22.07.2022 година.
ЮРИЙ ГАГАРИН АД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ИНДУВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОДИНА
9
Приложенията на стр. от 8 до 73 са неразделна част от Индивидуалния годишен финансов отчет за 2022 г.
През третото тримесечие на 2022 година Изпълнителният директор Георги Константинов Зисов упълномощи
Кирил Димитров Христов да представлява Дружеството в качеството на Прокурист. Начин на представляване –
заедно и поотделно. Пълномощното е вписано в ТР: 20220803125911.
Предмет на дейност
Предметът на дейност на дружеството включва: Производство на печатни опаковки от картон и хартия.
Производство на филтри за цигари и цигарени гилзи с филтър. Вътрешен и международен транспорт. Търговия
на едро и дребно. Консултантска дейност, търговско посредничество и представителство на български и
чуждестранни физически и юридически лица. Външнотърговска дейност, както и всякакви други дейности и
предоставяне на всякакъв друг вид услуги, незабранени изрично от закона.
През 2022 г. Дружеството извършва основно следните видове операции и сделки:
Производство на многоцветни опаковки от картон и хартия;
Производство на филтри за цигари;
Търговска дейност.
Персонал
Средносписъчният брой на персонала за 20 22 г. е 312 работници и служители, а за 2021 г. - 297 работници и
служители. Към 3 1.12.2022 г. списъчният състав на персонала на дружеството е 331 работници и служители .
(31.12.2021 г.: 304 работници и служители).
Финансовият отчет е индивидуален отчет на дружеството.
Съгласно законовите изисквания индивидуалния финансов отчет ще се публикува в Търговския регистър.
Дата на одобрение на финансовия отчет от СД 30.03.2023 година
Период на финансовия отчет 01.01.2022 31.12.2022
Сравнителна информация за предходен период 01.01.2021 31.12.2021